Πακέτα Εξετάσεων

Πλήρης Προληπτικός Έλεγχος

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Γενική Αίματος (CBC)
 • ΤΚΕ
 • Γλυκόζη νηστείας
 • Ολική Χοληστερόλη (TC)
 • HDL-C
 • LDL-C
 • Τριγλυκερίδια (TGs)
 • Ολικά λιπίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • sGOT(AST)
 • sGPT(ALT)
 • γGT
 • Αλκαλική Φωσφατάση (Alp)
 • Ουρικό Οξύ (UA)
 • Γενική Ούρων
 • Ολικά λευκώματα
 • Χολερυθρίνη Ολική
 • Χολερυθρίνη Άμεση
 • Χολερυθρίνη Έμμεση
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Σίδηρος (Fe)